Sport- en Speldagen Stichting Spelenderwijs
Stichting Spelenderwijs is gevestigd aan het Bijlcamppad 1, 2241 WV Wassenaar en bereikbaar via 070-5178027 of info@spelenderwijswassenaar.nl. Stichting Spelenderwijs is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder registratienummer 41160342.

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Betaling
 5. Instructies en gedragsregels
 6. Aansprakelijkheid van Stichting Spelenderwijs
 7. Aansprakelijkheid ouder/verzorger
 8. Overmacht / Wijziging / Annulering door Stichting Spelenderwijs
 9. Annulering van de Sport- en Speldagen
 10. Wijzigingen door de ouder / verzorger / deelnemer
 11. Acties en aanbiedingen
 12. Gevonden voorwerpen
 13. Verzekering deelnemer
 14. Toepasselijk recht en geschillen
 15. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement
 16. Minimum aantallen
 17. Kennelijke fouten
 18. Copyrights

Bij inschrijving voor de Sport- en Speldagen dient u akkoord te gaan met de volgende Algemene Voorwaarden van Stichting Spelenderwijs.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 ”Deelnemer”: de natuurlijke persoon (kind) die ingevolge de Overeenkomst tussen Stichting Spelenderwijs en ouder/verzorger in de hoedanigheid van de deelnemer gebruik maakt van de diensten van Stichting Spelenderwijs.
1.3 ”Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de website https://spelenderwijswassenaar.nl/ van de Sport- en Speldagen.
1.4 ”Ouder/verzorger”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Stichting Spelenderwijs aangaat.
1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Stichting Spelenderwijs en ouder/verzorger ter zake van een of meer door Stichting Spelenderwijs ten behoeve van ouder/verzorger en de deelnemer te verlenen diensten.
1.6 “Inschrijfgeld” de totale som van de door Stichting Spelenderwijs – ter zake een met ouder/verzorger gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten.
1.7 “Stichting Spelenderwijs”: de naam van de Stichting gevestigd te Wassenaar.
1.8 “Sport- en Speldagen”: de door Stichting Spelenderwijs aangewezen drie dagen waarop de activiteiten plaatsvinden.
1.9 “Pinkies, Stuiters, Bonken en Megabonken”: de namen van de leeftijdscategorieën, waarin de kinderen op basis van de groep waarin zij zich op het moment van inschrijving scholing genieten, worden ingeschreven. Pinkies: kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool. Stuiters: kinderen in groep 5 en 6 van de basisschool. Bonken: kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Megabonken: kinderen in de 1e, 2e en 3e klas van de middelbare school.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting Spelenderwijs gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de ouder/verzorger wordt door Stichting Spelenderwijs uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Stichting Spelenderwijs daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Stichting Spelenderwijs zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat ouder/verzorger het inschrijfformulier aan Stichting Spelenderwijs (digitaal of fysiek) heeft geretourneerd en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden bij de inschrijving.
4.2 Betaling kan via de website bij inschrijving of bij fysieke inschrijving op de door Stichting Spelenderwijs aangewezen inschrijfdag.
4.3 Betaling via de website verloopt via Mollie. In het kader van de verwerking van de transactie worden uw persoonsgegevens gedeeld met Mollie.
4.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is ouder/verzorger van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.5 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Stichting Spelenderwijs zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren. Het is aan de ouder/verzorger om aan te tonen dat de volledige betaling gerealiseerd is.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Stichting Spelenderwijs (Bestuur, Staf, Leiding en ondersteuning), ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Stichting Spelenderwijs nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Stichting Spelenderwijs in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Stichting Spelenderwijs van (voortzetting van) de Sport- en Speldagen worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de ouder/verzorger van de deelnemer. Stichting Spelenderwijs zal dit gemotiveerd moeten besluiten, en hiervan de ouder/verzorger in kennis stellen.

6. Aansprakelijkheid van Stichting Spelenderwijs

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer. Stichting Spelenderwijs – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van (Bestuur, Leiding, Staf of ondersteuning van) Stichting Spelenderwijs – is niet aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Stichting Spelenderwijs, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Stichting Spelenderwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Stichting Spelenderwijs bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Stichting Spelenderwijs beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid)verzekering(en) aanspraak bestaat.
6.4 Stichting Spelenderwijs is verzekerd, en zal vanuit deze verzekering acteren inzake aansprakelijkheid.

7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers

7.1 Ouder/verzorger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Stichting Spelenderwijs en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van de deelnemer.
7.2 Ouder/verzorger zal Stichting Spelenderwijs vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht / Wijziging / Annulering door Stichting Spelenderwijs

8.1 Indien de Sport- en Speldagen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Stichting Spelenderwijs gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden. In geval van een gehele annulering bestaat er de mogelijkheid tot het retourneren van de inschrijfgelden. Dit zal enkel op verzoek van de ouder/verzorger gedaan worden. In geval van een gedeeltelijke annulering zal er geen recht op het retourneren van de inschrijfgelden mogelijk zijn.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de Sport- en Speldagen. Natuurrampen en/of pandemieën. Overmacht door externe factoren.

9. Annulering van de Sport- en Speldagen

9.1 Indien de ouder/verzorger/deelnemer de inschrijving wenst te annuleren is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
9.2 In het geval van annulering is de deelnemer niet gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. De inschrijvingen tot deelname zijn niet overdraagbaar naar andere personen.
9.3 Het is niet mogelijk om bij annulering het betaalde geld of de reservering te behouden voor een volgend jaar.

10. Wijzigingen door de ouders / verzorgers / deelnemer

10.1 De ouder/verzorger/deelnemer is gerechtigd tot 2 weken voor de startdatum van de Sport- en Speldagen additionele wijzigingen, te laten aanbrengen. Hieronder vallen het behalen van het zwemdiploma, medische indicaties, wijziging van adres of andere feitelijke gegevens. Het wijzigingen van gegevens ten aanzien van voorkeurs vrienden/vriendinnen is niet mogelijk. Dit in verband met de indeling van teams.
10.2 Het is te allen tijde mogelijk onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.

11. Acties en aanbiedingen

11.1 Eventuele acties of aanbiedingen die Stichting Spelenderwijs, of mogelijke andere partijen bieden, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd.

12. Gevonden voorwerpen

12.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van de Sport- en Speldagen door het bestuur meegenomen. Ouder/verzorger kan contact opnemen met het bestuur via info@spelenderwijswassenaar.nl. Door Stichting Spelenderwijs worden de gevonden voorwerpen nog 2 maanden bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Stichting Spelenderwijs gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een zelf gekozen goed doel.

13. Verzekering deelnemer

13.1 Ouder/verzorger is verplicht voor iedere deelnemer een zorgverzekering af te sluiten. Ook dient ouder/verzorger een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor de deelnemer.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen zullen als eerste in gezamenlijk overleg worden besproken en er wordt gezocht naar een passende oplossing voor beide partijen.
14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag.

15. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement.

15.1 Door deelname aan de Sport- en Speldagen gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van de Sport- en Speldagen. Deelname aan de Sport- en Speldagen houdt in dat de deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van Stichting Spelenderwijs. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.

16. Minimum aantallen

16.1 Voor een juiste organisatie van de Sport- en Speldagen is een minimum aantal deelnemers vereist. Indien dit aantal niet wordt gehaald vóór de uiterste inschrijfdatum, zal Stichting Spelenderwijs gepaste maatregelen treffen.

17. Kennelijke fouten

17.1 Kennelijke fouten en vergissingen op de website https://spelenderwijswassenaar.nl/ en bijbehorende (sociale media) websites binden Stichting Spelenderwijs niet.

18. Copyrights

18.1 Niets uit de brochure, website (beeld, tekstmateriaal, logo’s, etc.), sociale media of welke communicatie-uitingen door Stichting Spelenderwijs dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Spelenderwijs door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.

Volg ons op social media

Volg ons op social media

Volg ons op social media